...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޅިފޮޅިގަތުން
މ.
(1) ކަމަކާ ދޭތެރޭ މާބޮޑަށް ހާސްވެގެން ނުވަތަ މާބޮޑަށް އުފާވެގެން ޙަރަކާތް އަވަސްވެގެން އުޅެގަތުން.
(2) ވޭނެއްގެ ސަބަބުން ކެތްނުކުރެވިގެން އެގޮތް މިގޮތަށް އުޅެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުތުރުވައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ