...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޅިފޮޅުން
މ.
(1) ކަމަކާ ދޭތެރޭ މާބޮޑަށް ހާސްވެގެން ނުވަތަ މާބޮޑަށް އުފާވެގެން ޙަރަކާތް އަވަސްވެގެން އުޅުން.
(2) ވޭނެއްގެ ސަބަބުން ކެތްނުކުރެވިގެން އެގޮތް މިގޮތަށް އުޅެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެޅީފޮޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ