...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޅުން
މ.
(1) މީހެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ގިނައަދަދަކަށްޖެހުން.
(2) ބިއްލޫރި ނުވަތަ މުށިފަދައެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނައެއްޗެހި ވެއްޓިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ރެނދުލުން ނުވަތަ މުގުރި ހަލާކުވުން.
(3) އެއްޗެއް ހެލިހެލި ހުރުން.
(4) ގުޑުން.
(5) ތަޅުންގަނޑު.
(6) ހަރުކޮށްހުންނަ އެއްޗެތި ވަނަކަށް އަޅައިގެން މޯލަކުން ހިމުންކުރުން.
މިސާލު:
ހަވާދުތެޅުން.
ކިއްލިތެޅުން.
(6) ގޮވާންފަދަ ތަކެތީގެ ތޮށި ފިލުވުން.
މިސާލު:
ބިނ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑުޖެހުން . ހައްދު . ހައްދުޖެހުން . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހުއްޖެހުން . ނާށިތެޅުން . ރަނބަގޯނި . ބަކަތެޅުން . ބައިސާކެނޑުން . ބަޑިތެޅުން . ބިންތެޅުން . ބިކަތެޅުން . ބުރިހަންނެގުން . ބުޑުތެޅުން . ބޮންތިންޖެހުން . ބޮޑުކާށިބިނުން . ކުއްލިތެޅުން . ކުސްޖެހުން . ކޮށުން . ކޮސްތެޅުން . އަހިތެޅުން . އަނގަތެޅުވުން . އަތުމަސައްކަތް . އޮށްގައުލުން . މަރަށްދެމުން . މަރަށްތެޅުން . މަރުޖެހިގެންއުޅުން . މަގުތެޅުން . މުގުރުން . މޮކޮސްތެޅުން . ފަޑުއްކަތެޅުން . ފިއްޓިބޭޅުން . ފިލަކުއްޖެހުން . ފެންނެތްތާބަޑިތެޅުން . ފޮނިތެޅުން . ފޮދަޖެހުން . ފޮދޮވެއްޓުން . ދަބަރަތެޅުން . ދުންހެދުން . ތަޅަން . ތަޅައިފިސްކުރުން . ތަޅައިގަތުން . ތަފިތެޅުން . ތަޢުޒީރު . ތަޢުޒީރުކުރުން . ތެޅި . ތެޅުން . ތޭރިލުން . ތޮއްތެޅުން . ލަބަރިތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ