...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޅުވުން
މ.
(1) މީހަކު ގައިގައި މީހަކު ލައްވައި އެއްޗަކުން އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ޖެއްސުން.
(2) ހެލުވުން.
(މަޖާޒު::) ގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކުން.
(4) ކަންތައްތަކެއް މެދުވެރިކުރުވައިގެން ހާސްކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިހޭވުން . ހެލުން . ރަނބަގޯނިއޮއްސާލުން . ރިއްވުން . ތުންހެލުވުން . ތެޅޮވުން . ލޮޅުވުން . ގުޑުވުން . ގެޓުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ