...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެދުކުރުން
މ.
(1) ލެނބިފައި ނުވަތަ އަރިވެފައި އޮތްއެއްޗެއް ސީދާކުރުން.
(2) ޤަބޫލުކުރުން.
(3) ރަހަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަހަކުރުން . ކޮޅަށްޖެހުން . އޮލަނބުކުރުން . ދޯނިނެގުން . ތެދެކެރުން . ތެދެކެޑުން . ތެދެކޮޅައުން . ސީދާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ