...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެދުކޮށްލުން
މ.
(1) ގަބޫލުކޮށްލުން.
(2) އެއްޗެއްގެ ގުދުކަން ސީދާކޮށްލުން.
(3) ރަހަކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދަމައިލުން . ދަމައިލުން . ސީދާކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ