...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެދުވުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ސީދާވުން.
(2) ޙަޤީޤަތަކަށްވުން.
(3) އިންތަނުން ނުވަތަ އޮތްތަނުން އުފުލި ހަށިގަނޑު ސީދާކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުންމައިގެންތެދުވުން . ދަންބައެއްއެޅުން . ތެދުވެވަޑައިގަތުން . ތެދެވުން . ސީދާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ