...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެދުވެރި
ނއ.
(1) ދޮގުނުބުނާ.
(2) ކަންވީގޮތް އޮޅުވައިނުލާ.
(3) މަކަރުނުހަދާ.
(4) އަމާނާތްތެރި.
(5) އިޚްލާޞްތެރި.
(6) ވަފާތެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަމާނާތްތެރިޔާ . އީމާންތެރި . އީމާންތެރިޔާ . ވަފާދާރު . ވަފާދާރުކަން . ވަފާދާރުވުން . ވަފާތެރި . ވަފާތެރިކަން . ވަފާތެރިވުން . މީދީނާސްވަރު . މުޚްލިޞް . ދޮގުވެރި . ދޮގުވެރިކަން . ތެދުވެރީން . ތެދެވެރި . ތެދެވެރިކަން . ތެދެވެރިވުން . ސިރީމާތުރުމަބޮވަނަސިންދަ . ސިރީމާތަރުބޮވަނަސިއްދަ . ސިރީމާތޮރުބޮވަނަސިއްދަ . ސީދާ . ސީދާކަން . ސުއްދަހުވައިސްދާނަ . ސުއްދަސުވަރުދަލޯކަ . ޚިޔާނާތް . ޚިޔާނާތްތެރިކަން . ޚިޔާނާތްތެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ