...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެދުމަގުފެނުން
މ.
(1) އިސްލާންވުން.
(2) އިސްލާންދީނުގައި އުޅެން އަންގަވާފައިވާގޮތަށް އުޅެން ފެށުން.
(3) އީމާންކަމުގެ އަލިކަން ހިތަށް ވެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ