...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެތަށްކެނޑުން
މ.
(1) ހިއްކައިގެން ކިރުވާ އެއްޗެހި ހުންނަންވާ ވަރަށް ހިކިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހިކޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަރު ބަރުދަނުން އުނިކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ވާހަކަދެއްކީމާ އެއިން ދޮގަށްވާބައި ދޫކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ