...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮނާށިކާޅުގެންދިއުން
ގބ.
މިސާލުބަހެއް:
(1) ހިތާވެގެންއުޅޭ އަންހެންކުއްޖާ އެހެންފިރިހެނަކު އަތުލައިގަތުން.
(2) ރައްޓެހިވެގެން ނުވަތަ ހިތާވެގެންއުޅޭ އަންހެންކުއްޖާއާއި އެހެންމީހަކު އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ