...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮވަޅު
ނ.
(1) ބިމުން ނުވަތަ ކަނޑުން ތެޔޮނެގުމަށްޓަކައި ތޮރުފާފައި ހުންނަ ތަން.
(2) ބިމުގެ ނުވަތަ ކަނޑުގެ އަޑީގައި ތެޔޮހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގިރިސް . ސާފުނުކުރާތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ