...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮފާންކުރުން
މ.
(1) މިޔަރުމެޔާއި މަޑިމެޔާއި އަދި ބޮޑެތިމަސްމަހުގެ މަސްގަނޑު އަވީގައި ބަހައްޓައި ހޫނުކޮށްގެން ތެޔޮފައިބާގޮތް ހެދުން.
(2) އަވީން ހޫނުކޮށް ތެޔޮނެގުން.
(3) ކަނޑަށް ތެޔޮ އަޅައިގެން ތެޔޮފާންވާނެ ގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ