...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށަލި
ނ.
(1) ރުކުގެފަން މެދުން ފަޅައިލައިފައި ފަންވަތްތައް، އެއްވަތުމަތިން އަނެއްވަތު ދަށުން ނަގައި ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ގޭގޭގެ ބިތުގައި ޖެހުމަށާއި ފުރާޅުގައި ލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ރުކުގެ ފަން މެދުން ފަޅައިލައިފައި ދެފަޅީގެ އޮށިގަނޑު ދެފަރާތަށް ހުންނަގޮތަށް ދެފަޅިއެއްކޮށް ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ މަސް ބެހެއްޓުމަށް ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯލެއި . ބިއްދަނޑިއެޑުން . ކާޅުދުޅަ . ކޫޑު . އޮލި . އޯލަ . އޯލެއި . ވަހަށްބަނާ . ވައިވަރު . މުކައްބަ . ފަހަނި . ފަނެހުޅާ . ފެށި . ފެށިއޮބުން . ފެށިމަތި . ދާޅި . ދާޅިއެޅުން . ދާޅިފެހުން . ދުނިޔެހިނގަނީ އެއްވަތުދަށުން އަނެއްވަތުދަށުންނެވެ . ދުނިޔޭގެކަންތައް ހިނގާނީތޮށަލިދުޅައަށެވެ. . ދޯރާތޮށަލި . ތޮށަލިދެޑަ . ތޮށަލިތަކުރާޖެހުނު ވިގަނި . ތޮށަލިލުން . ތޮށޮލި . ތޮށޯލި . ތޮށޯލިދޮޅަ . ތޮޓަލި . ތޮޓަލިދޮޑަ . ގަނޑަފަން . ގަނޑުތޮށަލިޖެހުން . ގަޑެއޯލައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ