...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށަލިދުޅަ
ނ.
ތޮށައްޔާއި ސާންޗާއި ސަޓާފަދަ ތަކެތި ވިޔާއިރު، އެއްވަތުމަތީން އަނެއްވަތު ދަށުން ވިޔެފައި ހުންނައިރު ހުންނަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުކައްބަ . ދުނިޔޭގެކަންތައް ހިނގާނީތޮށަލިދުޅައަށެވެ. . ތޮށަލިދެޑަ . ތޮށޯލިދޮޅަ . ތޮޓަލިދޮޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ