...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށަލިތަކުރާޖެހުނު ވިގަނި
"ތޮށަލިތަކުރާޖެހުނު ވިގަނި" (މިސާލުބަހެއް) މީހެއްގެ ފަހަތުން ދުރަށްނުގޮސް އުނދަގޫވާގޮތަށް އަޅައިގަނެގެން އުޅޭމީހާ އެ އުޅޭ ގޮތާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޮށަލިތަކުރާޖެހުނު ވިގަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ