...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށި
ނ.
(1) ރަށެއްގެ ވަށައިގެން ނުވަތަ ރަށުގެ އެއްފަރާތެއްގެ މޫދުތެރޭގައި ގަލުން ނުވަތަ މުރަކައިން ލެވިފައިވާ ހުރަސް.
(2) ރަށެއްގެ ވަށައިގެން ނުވަތަ ރަށުގެ އެއްފަރާތެއްގެ މޫދުތެރޭގައި ގަލުން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކުން ހަދާފައިވާ ހުރަސް.
(3) އިސްކޮޅުޖެހޭ ވަަރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ތިލަކޮށް ހުންނަފަރު.
(4ގަސްގަހާއި) މޭވާގެ ބޭރުގައި ހަރުކޮށް ހުންނަފަށަލަ.
(5) ބިސްއަޅާ ތަކެތި އަޅާ ބިހުގެ ބޭރުގައި ހަރުކޮށް އޮންނަބައި.
(6) ބައެއްމީހުންގެ ހަންރާ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނކާ . ހަނާކުރިމަސް . ހަނުކަކުނި . ހަކެތޯޓު . ހައްތޮށި . ހަވާދު . ހަވާދުލުން . ހަތްމީރު . ހިރިކުއްޅަ . ހިއްކިކެޔޮ . ހިމަބޯދު . ހިތިހުންބޭސް . ހިތިބަދަން . ހިތިމަދު . ހިލަތޮށި . ހުދުއަސޭމިރުސް . ހެރަފާ . ހޮޅިފޮނިތޮށި . ނަނުއުކުން . ނައިބޮލި . ނަލަހިކާ . ނާށި . ނާށިލުން . ނާށިގަނޑު . ނާށިގަނޑުބަދަން . ނާޑަބަރޮވަލަ . ނިއަފަތި . ނިޔަނދުރު . ނިޔަރަކަޅޯއް . ނިޔަފަތި . ނެރު . ނޮޅުން . ރަހާ . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ރަންބުސްތާނު . ރަންފަޅޯ . ރައްތޮށިލުން . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްބަނޑުލަނޑާ . ރަތްބޯ . ރަތްގޮވި . ރާޅާތެޅުން . ރާޅުފޮށި . ރިހަމިރުސް . ރިނދަ . ރިއްސެޔޮލުން . ރެހަން . ބަނބުޅަބޮސް . ބަނޑިޔާ މުރާކި . ބަންޑާރައޮޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ