...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮޅިލުން
މ.
(1) ލޯބިން ކުޑަކުދިންގެ ގައިގައި ކޮއްޓައިލުން.
(2) އިރު ހަނދު ފެނުން މައްޗައް އެރުން.
(3) ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު ޙަރަކާތެއް ކުރުން.
(4) ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއް ނުވަތަ ތަންކޮޅެއް ތެޅިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިރުއެރުން . ތޮޅީލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ