...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮޅުން
މ.
(1) ދެކޮޅުވުން.
(2) އަރާރުންވުން.
(3) ހަނގުރާމަކުރުން.
(4) ހަށިގަނޑުގެ އެކިތަންތަން އަމިއްލައަށް ތެޅިލުން.
(5) ކުޑަކުދިން އެއްކުއްޖަކު އަނެއްކުއްޖަކާ ދެކޮޅުވުން ނުވަތަ ސަމާސާއަށް ގޮތްގޮތްހެދުން.
(6) ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު ޙަރަކާތްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގާ . ހަނގާކުރުން . ބެދުން . ބޮއްޔާދިއުން . ބޮޑުބުނުން . ކަނޑި މިޔަރު . ކަފުއޮޑި . ވާރުބައްތެލި . މެދުރާއްޖެތެރެ . ފީބޯމިޔަރު . ގޯނިބަލި . ސަކަރާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ