...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮޅޭފާރު
ނ.
ރަށްރަށާއި ކިއްލާފަދަ ތަންތަން ދިފާޢުކުރުމަށް ލައިފައި ހުންނަފާރުގެ އެތެރޭގައި އެއަށްވުރެ ތިރިކޮށް ލައިފައި ހުންނަފާރު، މިފާރަކީ އޭގެމަތީގައި ތިބެގެން ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފާރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ