...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮއްފިލާ
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އެތެރެފަރާތު ކައިރިފަށުގައި ހަފޮޅާ، ޖައްސައިގެން އިންނަ ފަތްތަކުގެ މަތީގައި އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް އަޅާފިލައެއް.
މިއީ ފެތިގެން އަޑިއަށް ދިޔަނުދިއުމަށް ރައްކަލަކަށް އަޅާފިލައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތައުފެލަ . ތޮއްފަލަ . ތޮއްފެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ