...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮއްޓަށް އެއްލާ ރިތެއްގެ ފޫހެން
"ތޮއްޓަށްއެއްލާރިތެއްގެފޫހެން" ގބ.
މިސާލު:
މާބޮޑަށް ފުންނާބާ ފަޅައިގެން ގޮސްފައި ހުންނަމީހުންގެ ފުންނާބާ މެދު ބުނެ އުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ