...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮއްޖެހުން
މ.
ތަނަކަށް މީހުން ނުވަތަ އެއްޗެހިތަކެއް ގިނަވެގެން ބާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަނބުޅިޖެހުން . ތަގުޅިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ