...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލ
އ.
ތާނައިގެ ސާދަވަނަ އަކުރު.
(2) އަކުރުފިލި ތާނައިގެ އޮބޮފިލި.
(3) ދިވެހި ހިސާބުއަކުރުގެ ފަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހަރު . ހަހަރުވެތި . ހަހަރުވެތުން . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިބުރަ . ހަށިބުރަކަން . ހަށިބުރަވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށިލުއި . ހަށިލުއިކަން . ހަށިލުއިވުން . ހަށިގަނޑު . ހަށުގަނޑަ . ހަނކާ . ހަނކިބޮލި . ހަނދަ . ހަނދަރަބޮލި . ހަނދަފަޅަ . ހަނދަލަ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދި . ހަނދިވަޅު . ހަނދިވާލި . ހަނދު . ހަނދުބަލާރޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ