...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަނޑަޔާވާނީ ލަނޑަޔާއެވެ.
ގބ.
(މުސްކުޅިބަސް) މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ގުޅިގެން އުޅޭނީ އެއްގޮތަކުން ނުވަތަ އެކިގޮތްގޮތުން އެމީހަކާ ނުވަތަ އެަޔަކާ އެއްގޮތް މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ ކަން އަންގައި ދިނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ