...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަނޑާ
ައެއް ލާ އުޅޭ މަހެކެވެ.
މިމަހުގައި އެކުލެވޭ އެއްސިފައަކީ ހުންނަ ރީތި ކުލަތަކެވެ.
އެންމެ ޚާއްޞަ އެއްސިފައަކީ އެއަށް ލިބިފައިވާ ގަދަފަދަ ދަތްތަކެވެ.
މިދަތްތަކުގެ އެހީގައި ފަރުގައި ހުންނަ މުރަކަހަފައި މުރަކަައާއި ގަލުގައި އެކުލެވޭ ދިރުމުގަ ބައި ކައިއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޕިލަނޑައި . ހައްޕިލަނޑާ . ހައްޕުނޑި . ހިބަ . ހިބަންމަސް . ހިއްޕަބޯ . ހުއިކަންނެޔޮ . ހުއިފޮލަނދަ . ހުއިފޮލަޑަ . ހުއިފޮޑަލަ . ހުއިގަނޑުމަސް . ހެބަޑޮ . ނިދިބޮނދަ . ނިލޫބޮނދަ . ނޫލަނޑައި . ނޫލަނޑާ . ރަންނާބޯލި . ރަންގުފަޓާސް . ރަތްބަނޑުލަނޑާ . ރަތްދަތި . ރަތްދަތިލަނޑާ . ބުޅަދެލި . ބެޅެދިލި . ބޮނދު . ބޮނދޮ . ބޮޑުކާފަ . ބޮޑުމާމަ . ކަށިހުއިފޮލަނދަ . ކަށިފޮހޮނޑަ . ކަނޑުނޫލަނޑާ . ކަނޑުލަނޑާ . ކަޅަފޮހަނޑަ . ކަޅުތުއިތުއި . ކަޅުލަނޑާ . ކަޅެވާހައްޕުނޑި . ކިނދާލަނޑާ . ކިރިފޮހޮނޑަ . ކިރުބުޅާ . ކުރެހިބޯލަނޑާ . އައިލަމަހުރޮނޑު . އުން . އުންހ . އެސްކޭވަގު . އެޑެމަސް . އޮޅުމަސް . އޮޅުމަސްލަނޑާ . އޮޑިކާބޮޑުމަސް. . ވަށްފޮތިމަސް . ވަށްފޮތިލަނޑާ . ވަންފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ