...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުން
"ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުން" މަޖާޒު:
އެމީހަކު ގަސްތުކުރި ކަމަކާ ހަމައަށް ދެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ