...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަންދޭސިޔަކު އޫރުން ބަނދެލިހެން ބަނުން
"ލަންދޭސިޔަކު އޫރެއް ބަނދެލިހެން ބަނުން" (ގ،ބ) (މިސާލުބަހެއް) ލަންދޭސިޔަކު އޫރެއް ބަންހެން ބަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ