...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަންދޭސިޔަކު އޫރެއް ބަންހެން ބަނުން
"ލަންދޭސިޔަކު އޫރެއް ބަންހެން ބަނުން" (ގ،ބ) (މިސާލުބަހެއް) ވަކިގޮތެއްނެތި އެގޮތް މިގޮތަށް ބާރަށް ބަންނަ ބަނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަންދޭސިޔަކު އޫރެއް ބަންހެން ބަނުން . ލަންދޭސިޔަކު އޫރުން ބަނދެލިހެން ބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ