...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަންޓަން
ނ.
އެތެރެޔަށް ބައްތިއެއް ލެވޭ ގޮތަށް ހަތަރު ފަރާތާއި މަތީގައި ބިއްލޫރި ޖަހައި ދޮރެއް ލައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ކަރަންޓު ނެތްއިރު މަގުމައްޗަށް އަލިކުރުމަށްޓަކައި އިހުގައި ބޭނުންކުރި އެއްޗެެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތަރުގޭމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ