...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަކިއެޅުން
މ.
(1) ނަގައިފައި ހުންނަ ރިޔަލެއްގެ ދެހަންޖާ އެއްކޮށް މެދުން ބަނުން.
(2) ޅަނބުރާނާއި، ހަންޖާފަދަ ތަކެތި ބާރުކޮށް އެއްސުމަށްޓަކައި ކުއްލިއަކަށް ދަމައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ