...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަކުޑި
ނ.
(1) ރުއްގަހުގެ ބައިތަކުން ވަޑާމަށް ފުދޭބައި.
(2) ގަސްގަހުން ކަނޑައި، ފަޅައި، ކީހައި، ހަދައިފައިވާ ވަޑާމަށް ކަމުދާ ބައިތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންފީރު . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކުޑަ . ހަކި . ހައިވަކަރު . ހަތި . ހަލަވެލި . ހަސަންދަރި . ހިނދޫ . ހިރުނދު . ހިރުނދުލަކުޑި . ހިތިގަސް . ހިލަކަރުދާސް . ހުށިގެނޑި . ހުނބުޅު . ހުޅު . ހުވަނދުކެލާ . ހުސެންދަރި . ހޮނދު . ހޮނދުޖެހުން . ހޮރަ . ނިރޮޅު . ރަނޑޫ . ރަފަރަފަ . ރަތްލަކުޑި . ރާވާގެ . ރެނދު . ރެނދުއެޅުން . ރޮށިދަމާ ދަނޑި ގަނޑު . ރޮންދާ . ބައުނި . ބަމުން . ބަތަލާ . ބިންވަޅުނެގުން . ބިންވަޅުކެނޑުން . ބުރުދާވަކަރު . ބުރެވި . ބުއިން . ބެންތެޔޮ . ބެރި . ބެރުދަނޑި . ބޮނބިތަޅާގަނޑު . ބޮޑަވަކި . ބޮނޑެހި . ބޮކަރު . ބޮއިކަނދު . ބޮމަކަނދު . ބޮޑުކޮށުން . ބޮޑުމަތާދަތި . ބޮޑުދާލިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ