...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިސަން
) ބައެއްކަހަލަ ކަންތައް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބައެއްކަހަލަ އެއްޗެހި ގެންގުޅުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.
(3) އުޅަނދަކަށް ބަރުކޮށްފައި ހުންނަމުދާ ފުރޮޅާ ލިޔަނުދިނުމަށް ނުވަތަ ފައިބައިގެން ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެތަކެތި އައްސަން ބޭނުންކުރާ ވާގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލައިސަންނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ