...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައް
ުންނަ ކުލަކުލައިގެ ތަންތަންކޮޅު.
(4) މަޖާޒު:
އަބުރު ގެއްލޭފަދަ ކަމަކުން މީހެއްގެ ރީތިނަމަށް އަރާ ހުތުރު.
މިސާލު:
އެއީ އޭނާގެ އަބުރުގައި ޖެހުނު ލަކެކެވެ.
(5) ކުރާ ހިތާމައެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އުފެދޭ ދެކޮޅުވެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހިތުގައި އުފެދޭ ހިތި އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަޅިބައިން . ހަކި . ހަކިބަނުން . ހަކުބައިން . ހާ . ހާޑުހައް . ހާޑުފަށް . ހިކަނދިއެރުވުން . ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ހިއްޕުން . ހީރަސްނަރު . ހީސްކިޔުން . ހުޅިހިކާ . ހުއިފިލަނޑާ . ހުފާ . ހުދުކޮކާބޮލި . ހުދުލައްފާނަ . ހެއްދުން . ހެއްލުން . ހޯއްދުން . ނަރަކަވަންތަވެރިން . ނަމުރު . ނަދުރު . ނަދުރުބުނުން . ނަލަހިކާ . ނަޓުއެޅުން . ނަޓުއެޅުވުން . ނިންދެވުން . ނޫނު . ނެށުވުން . ނެންގުން . ނޯށުންކާންދިނުން . ރަބަރު . ރަފަ . ރަތްބަރޮސް . ރަތްބަގީޗާ . ރަތްމަސް . ރަސޫލު . ރާޅުބިސް . ރާޅުފޮށި . ރިބަން . ރިކާބު . ރޫހިއްޕިލިބާސް . ރޭޒަރުތިލަ . ރޭޒާ . ރޯޒާވަޅު . ބަނޑި . ބަންކެޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ