...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައްބަ
އ.
މާތްބަހުން އާނއެކޭ ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑާރަގަނޑު . ބިންބައި . ކެއުން . އަޑުލެއްވުން . މާތްބަސް . ތައްކަށިރުއް . ގޮއިފާލައްބަ . ސާދަލައްބައިގެ ކޮޅުގައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ