...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައްކުރުން
މ.
(1) ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ޖެހިގެން އެ އެއްޗެއްގެ ބާރުގައި ނުވެއްޓި ހުންނާނެ ގޮތަށް އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން.
(2) މީހެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި މީހަކު ޖައްސައިލައިފައި ބޭންދުނ، ނުވަތަ ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލައްކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ