...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައްކޮށްލުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ ބުރަދަން ތަނަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް އެއްޗެއްގެ ކުރި ތަނެއްގައި ޖައްސައިފައި ބަހައްޓައިލުން.
(2) މީހެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި މީހަކު ޖައްސައިލައިފައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބޭންދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ