...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައްވައިލުން
ނުވަނީސް އެކަމެއްގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތް ވުން.
(4) ކަމެއްގައި ހިމެނޭގޮތް ނުވަތަ ބައިވެރި ވެވޭގޮތްވުން.
(5) ދިމާވުން.
(6) ކަމަކށް ބަޔަކު ހޮވިއިރު އެކަމުގައި މީހަކު ހިމެނޭގޮތްވުން.
(7) ފުރާދުއްވާ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިގެން ހިކިފަސް ތަނަކަށް ފޯރާވަރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހައިލުން . ދިމާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ