...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައްވުން
މ.
(1) ލެއްގުން.
(2) މީހެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ލެނގެވިފައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިތްވުން . ބިތްޖެހުން . ވެލިއެރުން . ލަނގެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ