...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައްފިލޮޅު
(މ.) ފަޅުމަތީގައި ހެދިފައި ހުންނަ ހުއިގަނޑު ތެރޭގައި އުޅޭ މެދަށްވުރެ ނަގުލާ ކައިރީ ދެފަރާތުގައި ކަޅު ލައްގަނޑެއް ހުންނަ ފިލޮޅެއް.
މިމަސް ބޮޑުވީމާ ނުކުންނަނީ ކަނޑަށެވެ.
މިމަސް ބޮޑުވީމާ ތުންރަތްވެއެވެ.
ލައްފިލޮޅު އާދައިގެ ފިލޮޅަށްވުރެ ބޯކޮޅަށް ދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލައްފިލޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ