...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައްގާނީ ލައްގާހުރައަކަށެވެ.
ގބ.
(މުސްކުޅިބަހެއް) ރަނގަޅު ކަންތައް ލިބޭނީ އަބަދުވެސް އެކަންކަން ލިބޭ މީހުންނަށޭ، ނުލިބޭ މީހަކަށް ނުލިބޭނެއޭ ބުނުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ