...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަވަބައި
ނ.
(1) ތާރައާއި ބޮޑުބެރާއި ގާއޮޑިލަވައިގައި ޖަހާ ލަސްލަވައާއި މެދުލަވައާއި އަވަސް ލަވައިގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ލަވަތަކަށް އެއްކޮށް ކިޔާގޮތް.
(2) ނައްކާރަ ޖަހާއިރު ޖަހާ ލަވަތައް.
(3) ދަންބެރުގެ 3 ލަވަ.
(4) ވަޖިދުވާ ތާރައިގެ ލަވަތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްކާރަލަވަބައި . ނެއްޓިލަވަބައި . ނެއްޓިޖެހުން . ރާތީބުލަވަބައި . ބަބުރުނެއްޓި . ބުންހިއްޕިލަވަބައި . ބޮޑުލަވަބައި . އާލަވަބައި . ވައްޖިދުވާލަވަބައި . ވަޖިދުވާލަވަބައި . މަސަލަސް . ތަމީމުތާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ