...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަވަކިޔުން
މ.
(1) އަޑުގެ ޒަރީޢާއިން މިޔުޒިކުގެ ރާގު އިއްވުން.
(2) ރާގަކަށް ފެތޭގޮތަށް ބަސްތަކެއްގެ އަޑު އިއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަކަރުން . ފާޑުކިއުން . ލަވަކިއުން . ލަވަކިއުންތެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ