...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަވައެކުލަވައިލުން
މ.
(1) ކުދިކުދި އަޑުތަކެއް އެކުލަވައިލުން.
މިސާލު:
ކޮތަރާއި ކުކުޅަށް ކާންއެޅީމާ އެތަކެތި ކާން ތުންތަޅާއަޑު އެއް އަޑަކަށްވުން.
(2) ބަޔަކުމީހުން އޮލަވާހަކަތަކެއް ދައްކާދެއްކުމުގެ އަޑު އެއް އަޑަކަށްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ