...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަވަފުމުން
މ.
މިއުޒިކުގެ އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަނގައިން ވައިފޮނުވައިގެން ވަކިރާގެއް އިއްވުން.
މިސާލު:
(ހ) އޮނުން ލަވަފުމުން.
(ށ) ދުންމާރިން ލަވަފުމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަވަފުމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ