...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަވަޖެހުން
މ.
(1) ރެކޯރޑުކޮށްފައި އޮތް ލަވައެއްގެ އަޑު އިއްވުން.
(2) މިއުޒިކުގެ ހަމައެއް ޖަހައިލުން.
(3) (ޏ،ސ) ދޫނި ސޫފާސޫފި ރާގު ރާގަށް އަޑުއިއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަވަފޮށިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ