...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަފާހޯދުން
މ.
(1) ކަމަކާމެދު އަނެކަކަށް ފެންނަގޮތް އޮޅުންފިލުވުން.
(2) ކަންކުރަންވީ ރަނގަޅުގޮތް އޮޅުން ފިލުވުން.
(3) މަޝްވަރާ ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ