...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަފާއޮޑިޔަށް އިސްނުވާށެވެ. ފުރާއޮޑިޔަށް ފަސްނުވާށެވެ.
ގބ.
(ހަރުބަސް) ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް ލަފައިގެން ފައިބަން އުޅޭއިރު މާއަވަސްވެ ނުގަތުމަށާއި އެފަދަ އުޅަނދެއް ފުރަން އުޅޭއިރު ލަސްނުވުމުގެ މައްޗަށް ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ