...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދަކާހުރެ ތަދެއް ނުފިލާނެއެވެ.
ގބ.
(މުސްކުޅިބަސް) ތިމާގެ އެދުމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ބުނަންވާ ފަރާތުގައި ނުބުނެ އެކަމެއް ނުވާނޭކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ