...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދު
ނ.
(1) ތިމާއަށް ހުތުރުނަމެއް ބަދުނާމެއް ލިބިދާނެތީ މީހުންނަށް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަންތަކާމެދު އިޙްސާސްވާ އިޙްސާސްވުން.
(2) ސިފައާއި ޙަރަކާތްތައް ނުދަންނަ މީހަކަށް ފާހަގަކުރެވިދާނެޔަތީ ފަސްޖެހޭ ފަސްޖެހުން.
(3) ރަކި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަޔާތް . ހަޔާތްނެތުން . ހަޔާތްކެނޑުން . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހުނިފެންބޮއިގެންއުޅުން . ހޭރުވުން . ނަންރީތިމާ . ނިދާފެލާ . ރަންވަންގަލަދުން . ރަކި . ރަކިކުރުން . ރަކިކޮށްޓުން . ރަކިވުން . ރަކިމައު . ރައްކަލި . ރައްކަލިވުން . ރިހިވަންގަލަދުން . ރެޓުވުން . ބަރަވެލާ . ބަލިފައި . ބަލިފައިގައިހިފުން . ބާރަށް . ބުސީވުން . ކަހަބަ . ކައިރުވުން . ކާޅު . ކާޅުކަން . ކާޅުވުން . ކާފަރު . ކާފަރުކަން . ކޫޑި . އަނދުން . އަނދުންހަނު . އަނދުންއުރަ . އައިގޮޅި . އަވަގުރާނަ . އަފިލުން . އަތްފޯރުވުން . އާފިލުވުން . އާތް . އާތްކަން . އާތްވުން . އީވުން . ވާރުތަވެރިޔާ . ވާލުވެރިޔާ . މަލާމާތް . މަލާމާތްކުރުން . މާބަދިގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ